Volg ons

Activiteiten

Wereld Handicap Systeem

Op 1 maart 2021 is in Nederland het Wereld Handicap Systeem (WHS) ingevoerd. Waarom eigenlijk?

Het EGA handicapsysteem voldeed prima, maar elk systeem kan altijd beter. De achterliggende gedachte om een WHS in te voeren, is geweest dat het eigenlijk raar is dat we wereldwijd wel allemaal dezelfde spelregels gebruiken, maar niet hetzelfde handicapsysteem. Omdat spelers steeds mobieler worden, is dat steeds duidelijker geworden en daarom hebben de R&A en de USGA ook op dit vlak de handen ineen geslagen en zijn ze tot dit nieuwe systeem gekomen.

In de video hieronder wordt het nieuwe Wereld Handicap Systeem in het kort uitgelegd.

Wat betekent het Wereld Handicap Systeem voor mij?

In Nederland zijn we op 1 maart 2021 overgestapt van het EGA Handicap Systeem naar het Wereld Handicap Systeem (WHS). Wat betekent dit voor jou?

Het waarom van het WHS

De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Maar er waren in de afgelopen decennia wereldwijd zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenden. Met de komst van het Wereld Handicap Systeem (WHS) wordt de handicap van iedere speler op dezelfde manier bepaald en dus ook overal geaccepteerd. Veel landen werken nu al met WHS, andere volgen nog. Als het WHS in 2021 in de hele wereld ingevoerd is, kun je in alle landen qualifying ronden en wedstrijden spelen. Het Wereld Handicap Systeem zorgt er voor dat golfers van verschillende niveaus en uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld.

De belangrijkste veranderingen

Weinig tijd? We vatten het Wereld Handicap Systeem hier eerst voor je samen. Wil je er meer over weten, lees dan door.

 • Na de invoering van het WHS gaat er in de praktijk weinig veranderen: je voert een qualifying score in en de computer berekent je nieuwe handicap.
 • … Maar op het moment dat het WHS ingevoerd wordt, krijgen de meeste spelers een andere handicap. Hun WHS-handicap zal afwijken van hun laatste EGA-handicap voor de invoering.
 • … En bij veel spelers zal “de eerste WHS-handicap” hoger zijn dan “de laatste EGA-handicap”. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het EGA-systeem.
 • Je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” over je laatste 20 qualifying ronden. Daarom is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.
 • Je beste dagresultaten kun je beschouwen als je beste prestaties na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan.
 • Na de invoering van het WHS leidt een ronde die beter is dan je handicap vaak, maar niet per definitie, tot een daling van je handicap.
 • Stableford als spelvorm verdwijnt niet, maar Stableford-punten zijn niet langer de rekeneenheid voor een handicapaanpassing.
 • Als je een score invoert krijg je meteen te zien wat je provisionele handicap is (je vermoedelijke nieuwe handicap), maar pas de volgende ochtend weet je definitief wat je nieuwe handicap is. Bij extreem makkelijk of moeilijk weer, of bij een zeer makkelijke of lastige setup van de baan, kan er aan het eind van de dag een correctie op je score plaatsvinden en kan je provisionele handicap ’s nachts nog aangepast worden.
 • Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHS-handicap bij tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk.
 • Een extreem goede ronde wordt beloond met een extra verlaging van een handicap.

De computer berekent je WHS-handicap

Bij de invoering van het WHS rekent de computer jouw eerste WHS-handicap uit. En als je daarna een score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch je nieuwe WHS-handicap uit. Anders dan bij het EGA-handicap systeem weet je na de ronde niet direct precies of en hoe je handicap zal wijzigen. Dus is het zaak om je qualifying kaart zo snel mogelijk in te voeren.

Je kunt je WHS-handicap niet even zelf eenvoudig berekenen.

Er is geen simpele formule waarmee je snel kunt uitrekenen wat je WHS-handicap wordt na het invoeren van een nieuwe score. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het EGA Handicap Systeem. Het is om die reden ook niet zo dat alle spelers met EGA-handicap 20 na de transitie dezelfde WHS-handicap zullen hebben. Bij de transitie wordt de WHS-berekening niet toegepast op jouw laatste handicap maar op de scores in jouw handicapgeschiedenis. En bij iedere speler met EGA-handicap 20 is die handicap 20 met andere scores tot stand gekomen. 

Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap

Bij de transitie van het EGA-systeem naar het Wereld Handicap Systeem begin je niet met je laatste EGA-handicap. De EGA-handicap vervalt en je krijgt een nieuwe handicap: je eerste WHS-handicap. Jouw eerste WHS-handicap zal wel gebaseerd zijn op je scores in het verleden, maar is berekend volgens de principes van het WHS. In andere woorden: op de dag dat het wereldhandicapsysteem wordt ingevoerd, krijg je een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het Wereld Handicap Systeem is toegepast op jouw scores in het “EGA-tijdperk”. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap. Alleen als er geen scores van jou beschikbaar zijn, dan zal je EGA-handicap je WHS-handicap worden. Verderop lees je hier meer over.

Na de invoering van het WHS heb je mogelijk een hogere handicap

Na de invoering van het WHS zullen veel spelers een hogere handicap hebben. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van de EGA. Het is natuurlijk niet zo dat je opeens slechter bent dan vroeger. Een eventuele handicapverhoging is relatief want bij de transitie wordt de handicap van alle spelers “gereset” op basis van de WHS-principes.

Vooral spelers met een hogere handicap moeten er rekening mee houden dat ze een WHS-handicap krijgen die hoger is dan hun laatste EGA-handicap

Om dit te begrijpen, moeten we eerst nader ingaan op het verschil is tussen de EGA- en WHS-handicapberekening.

 • In de EGA-handicapberekening wordt na een qualifying ronde of wedstrijd alleen naar je nieuwe score gekeken. Deze nieuwe score wordt – ook bij een spelvorm zoals strokeplay – altijd omgezet in Stableford-punten. Het aantal Stableford-punten dat je hebt behaald, bepaalt of je handicap stijgt, daalt of gelijk blijft. Hierbij speelt de buffer van jouw handicapcategorie een rol en in wedstrijden is ook de CBA een factor.
 • In de handicapberekening van het Wereld Handicap Systeem wordt altijd naar je laatste 20 scores gekeken, dus na een qualifying ronde of wedstrijd heeft niet alleen je nieuwe score invloed op wat er met je handicap gebeurt. Bovendien zijn Stableford-punten niet langer de rekeneenheid zijn voor handicapaanpassingen. In de WHS-handicapberekening wordt elke score – of het nou een strokeplay- of Stableford-ronde betreft– omgezet in een “dagresultaat”. Je WHS-handicap is het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden.

Je beste dagresultaten (in het Engels “score differentials”) kun je beschouwen als je beste prestaties na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan. Het gaat bij je WHS-handicap dus om het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je laatste 20 ronden en niet om je beste 8 bruto scores of je beste 8 Stableford-scores.

 1. De WHS-handicapberekening wordt voor de eerste keer toegepast op jouw scores bij de transitie van EGA naar WHS. De computer zet al jouw scores in het “EGA-tijdperk” om in dagresultaten en berekent dan het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je 20 meest recente ronden. Bij de transitie gaan we niet eindeloos ver terug in de tijd, we kijken alleen naar maar naar je handicapgeschiedenis sinds jouw club die is gaan delen met de digitale NGF-database (in de meeste gevallen is dat sinds 2016 of 2017).

De WHS-handicapberekening wordt dus toegepast op alle scores die van jou beschikbaar zijn en daar komt je eerste WHS-handicap uit voort. In het ideale geval zijn er 20 redelijk recente scores van jou beschikbaar, dan functioneert het systeem het best. Er zijn echter veel spelers die minder dan 20 scores in hun handicapgeschiedenis hebben staan. Als er minder dan 20 scores zijn, dan wordt je WHS-handicap vastgesteld op basis van het aantal scores dat wel beschikbaar is. Voor elk aantal scores minder dan 20 is in de Rules of Handicapping van het WHS precies beschreven hoe de WHS-handicap bepaald moet worden (zie de tabel hieronder). Mochten er bij de invoering van het WHS bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van jou, dan wordt je WHS-handicap bepaald op basis van die acht scores. In dit geval van acht beschikbare scores wordt je handicap bepaald door het gemiddelde van de twee beste scores (dagresultaten).

De tabel wordt niet alleen gevolgd bij de transitie van EGA naar WHS maar ook na invoering van het WHS, totdat er 20 scores in je handicapgeschiedenis staan.

 1. De WHS-handicapberekening wordt voor de tweede keer toegepast bij je eerste qualifying ronde of wedstrijd na invoering van het WHS. En dan telkens opnieuw als je een qualifying ronde of wedstrijd speelt.

Maar eerst is er de transitie van EGA naar WHS en dat is het moment dat veel spelers met een handicapverhoging te maken kunnen krijgen. De verklaring hiervoor is het fundamentele verschil tussen de handicapberekening van de EGA en het WHS.

In het EGA-systeem wordt een handicap gedreven door de betere scores en hebben slechte scores een beperkte invloed (0,1 punt omhoog). Maar in het WHS tellen altijd 8 scores van de laatste 20 rondes mee. Dus als de “spreiding” van jouw scores groot is (als je scores flink van elkaar verschillen, wat bij veel spelers het geval is) zullen er bij de beste 8 dagresultaten ook een aantal relatief minder goede dagresultaten zitten. Een grote spreiding kan betekenen dat je eerste WHS-handicap bij de transitie hoger is dan je laatste EGA-handicap.

Naarmate de handicap van een speler hoger is, zo blijkt uit data, is ook de spreiding van de scores groter. Daarom moeten vooral spelers met een hogere handicap er rekening mee houden dat ze bij de transitie een WHS-handicap krijgen die hoger is dan hun laatste EGA-handicap. Het verschil kan zeker 2 of 3 punten zijn, zo is gebleken in landen die al overgestapt zijn van het EGA-systeem op het WHS.

Voor heel goede spelers (handicap 4 en lager) bij wie de spreiding klein is, is het anders: hun eerste WHS-handicap kan lager zijn dan hun laatste EGA-handicap. Dit is zeker het geval als deze spelers in het EGA-tijdperk een aantal relatief goede scores net buiten de buffer hebben ingeleverd. Dergelijke scores kunnen eraan bijdragen dat de eerste WHS-handicap lager wordt.

Of je handicap bij de transitie hoger of lager is dan voorheen, en met hoeveel punten of tienden, is afhankelijk van meerdere factoren: de hoeveelheid scores in de NGF-database, de spreiding van de scores en de trend van die scores. Deze factoren hebben ook na de transitie een grote invloed op je handicap.

Op weg naar een stabiele WHS-handicap

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat je een objectief beeld krijgt van jouw spelniveau en dat spelers van verschillende niveaus een min of meer gelijke strijd tegen elkaar kunnen spelen. En voor elk handicapsysteem geldt, en dus ook voor het WHS: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.

Als jij een actieve speler bent met meer dan 20 scores in je handicapgeschiedenis, dan kan je eerste WHS-handicap hoger zijn dan je laatste EGA-handicap. Maar dat is dan de handicap die volgens het Wereld Handicap Systeem bij jouw spelniveau past en die ervoor zorgt dat je in wedstrijden op gelijke voet met andere spelers de strijd kan aangaan. De invoering van het WHS is iedereen een “reset”.

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.

Ideaal gesproken heb je zo snel mogelijk 20 scores in je handicapgeschiedenis staan en blijf je geregeld qualifying ronden spelen. Je WHS-handicap zal dan een goede weerspiegeling van je spelniveau zijn.

Overigens zullen spelers van wie bij de invoering van het WHS geen enkele score beschikbaar is, dezelfde handicap houden. De reden daarvoor is dat er bij deze groep niet genoeg informatie is om een WHS-handicap uit te rekenen. De handicap van deze spelers zal dus bij de transitie niet veranderd worden, maar deze spelers moeten er rekening mee houden dat hun handicap, zodra ze na de invoering van het WHS wel scores gaan inleveren, kan veranderen (en waarschijnlijk zal stijgen) als deze scores afwijken van hun eerste WHS-handicap. Dat geldt ook voor spelers die bij de invoering van het WHS maar enkele scores in hun handicapgeschiedenis hebben staan.

Voor spelers met geen of weinig qualifying scores in hun handicapgeschiedenis geldt dus bij uitstek: ga regelmatig qualifying ronden spelen. Hoe meer scores, hoe beter je WHS-handicap je golfvaardigheid weerspiegelt.

Bij een goede ronde zal je handicap niet per definitie dalen

Als je een goede ronde speelt, is de kans groot dat je WHS-handicap daalt, maar dit zal niet altijd het geval zijn. Dit is een verandering die te maken heeft met het grote verschil tussen de WHS-handicapberekening en die van de EGA. In het huidige EGA-systeem zakt je handicap altijd na een goede ronde terwijl dat in het WHS niet altijd gebeurt. Je WHS-handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van je laatste 20 rondes. Dus bij een goede ronde hangt het er vanaf of je nieuwe score tot de beste 8 dagresulaten gaat behoren en welk dagresultaat uit de 20 valt. Er kan een zeer goede ronde uit het verleden afvallen en daardoor kan je handicap na een goede nieuwe ronde toch omhoog gaan. Dit is fundamenteel anders dan het EGA-systeem en daar zullen we aan moeten wennen.

Een rem op handicapstijgingen

In het WHS zitten automatische remmechanismen die ervoor zorgen dat tijdelijk vormverlies niet direct leidt tot een veel hogere handicap. Die automatische mechanismen (de computer berekent ze automatisch) heten de Soft Cap en Hard Cap en worden in het WHS-softwareprogramma automatisch toegepast. Je WHS-handicap zal in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan je laagste WHS-handicap in de afgelopen 12 maanden – op voorwaarde dat er minimaal 20 scores in je handicapgeschiedenis zitten. Want pas na 20 rondes wordt er een zogenoemde laagste handicap over de laatste 12 maanden vastgesteld en die wordt als referentie gebruikt voor de genoemde Soft en Hard Cap. Zolang er minder dan 20 scores in je handicapgeschiedenis zitten, kan je handicap wel ongelimiteerd stijgen. Dit is een extra reden om veel qualifying kaarten en wedstrijden te spelen. 

Extra naar beneden bij een extreem goede ronde

In het WHS worden extreem goede scores beloond met een extra verlaging van een handicap. Dat gebeurt door een automatisch mechanisme (de computer berekent het automatisch) dat de Exceptional Score wordt genoemd.

Iedereen mag 9-holes qualifying spelen

Na de invoering van het WHS mag iedereen – ook spelers met een handicap van 4,4 en lager – qualifying ronden spelen, ook ronden van 9 of meer holes. Ook kan iedereen na de invoering van het WHS meedoen qualifying wedstrijden en meestrijden om de prijzen, ook qualifying wedstrijden over 9 of meer holes.

Handicapstijgingen voor alle spelers, tot handicap 54

In het EGA-systeem kan een handicap tussen de 36 en 54 niet omhoog gaan. Pas als je EGA-handicap onder de 36 komt, kan je handicap weer stijgen, maar je handicap zal dan niet meer boven de 36 komen. In het WHS is dat anders: alles wordt gelijk voor alle spelers. Dat betekent ook dat de handicap van een speler met handicap 36 kan stijgen als deze speler een minder goede score inlevert. De handicap van een speler wordt echter nooit hoger dan 54,0.

Elke dag een PCC

In het WHS krijgt iedere golfer te maken met de PCC (Playing Conditions Calculation). De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke baan. En de PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifying scores op de baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden – van spelers met een handicap onder de 36.

De gedachte achter de PCC is dat het weer en de set-up van een baan elke dag anders kunnen zijn. Een ronde in 90 slagen op een moeilijk geprepareerde baan en op een dag met veel wind en regen kan een betere prestatie zijn dan een ronde 88 op een kalme dag op een baan met normale condities.

De PCC maakt duidelijk of de omstandigheden van die dag (het weer of de set-up van de baan) de baan moeilijker of makkelijker maakten dan normaal. Op basis van de PCC wordt je dagresultaat soms aangepast, zodat het dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed je ronde was onder de omstandigheden van die dag.

Hoe werkt dat in de praktijk? Als je een qualifying score invoert, krijg je meteen te zien wat je vermoedelijke nieuwe handicap is. Maar pas de volgende ochtend weet je definitief wat je nieuwe handicap is. Dat komt omdat de PCC pas ’s nachts, als alle scores van de dag bekend zijn, uitgevoerd kan worden. Mogelijk wijken de scores (de scores op de baan waar jij gespeeld hebt en op de dag dat jij daar gespeeld) behoorlijk af van “normaal”. In dat geval zal je dagresultaat in de nacht aangepast worden en daarmee ook je handicap. De verwachting is dat er in minder dan 10 procent van de gevallen een PCC zal zijn die invloed zal hebben op je dagresultaat. Voor de bepaling van de PCC is het belangrijk dat zoveel mogelijk scores zo vroeg mogelijk op de dag van je ronde worden ingevoerd.

Wat niet verandert

Tot slot sommen we de belangrijkste zaken op die niet veranderen bij de overgang van het EGA-systeem naar het Wereld Handicap Systeem.

 • Je WHS-handicap is net als je EGA-handicap een weerspiegeling van je potentiële vaardigheid. Het is normaal dat je niet altijd je handicap speelt.
 • Ook dit blijft hetzelfde: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.
 • De hoogste handicap blijft 54,0.
 • Als je een ronde gaat spelen krijg je aantal slagen mee gebaseerd op de Course Rating en Slope Rating van de baan. Hoe moeilijker de baan, hoe meer slagen je krijgt. Hoeveel slagen je krijgt, is te vinden op de handicapslagentabellen van de baan die je bezoekt. Het totale aantal slagen dat je meekrijgt, bepaalt je Course Handicap. (De Course Handicap in het WHS is wat de Playing Handicap in het EGA Handicap Systeem was.)
 • Iedereen kan van de oranje, rode, blauwe en gele tees spelen. Heren kunnen daarnaast ook van wit spelen.
 • De Jaarlijkse Handicapherziening blijft bestaan. Het blijft ook mogelijk dat de handicapcommissie in individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, een tussentijdse herziening uitvoert.
 • Ook het WHS kent alleen een actieve handicap. Het WHS vereist ook niet dat je elk jaar een minimum aan qualifying scores inlevert om je handicap “actueel” te houden. Maar we moedigen wel aan dat je qualifying scores in te leveren want het “meten” van je niveau en het spelen met een juiste handicap leidt in het algemeen tot meer plezier in golf.
 • Winterregels zoals “plaatsen” (preferred lies) zijn er ook nog na de invoering van het WHS.
 • Strokemax, Stableford, individueel strokeplay en tegen par/bogey blijven bestaan als qualifying spelvormen.
 • Ook na invoering van het WHS moet je bij de spelvormen Strokemax en Stableford de bal oppakken op een hole als je op deze hole niet meer kunt scoren. Dat zorgt ervoor dat iedereen in de baan in een normale tijd een ronde kan spelen.

Ook lid worden van de leukste golfclub van Nederland?

Lidmaatschappen